Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – pacjenci

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, tel.68 47 50 601, fax 68 47 50 602, NIP 927193811, Regon 000290630

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. jest:

adres e-mail: iod@loro.pl ,
tel. 68 47 50 601.
listownie na adres: ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Udzielanie i rozliczanie świadczenia usług medycznych – RODO art. 6 ust. 1 lit. c , e oraz art. 9 ust.2 lit. a , b, c, h
 • Cele archiwalne i statystyczne – RODO art. 6 ust. 1 lit. c , e oraz art. 9 ust.2 lit. b, j
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – RODO art. 6 ust. 1 lit. c
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – RODO art. 6 ust. 1 lit. c, f oraz RODO art. 9 ust. 2 lit.
 • Komunikacyjnym – RODO art. 7 ust. 1

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • pracownie diagnostyczne oraz inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu: udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej,
 • informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym;
 • osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnionym i współpracującym z naszym szpitalem
 • przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny,
 • w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 • uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art.26 Ustawy o prawach pacjenta i
 • Rzeczniku Praw Pacjenta.

Okres przechowywania danych

W przypadku świadczenia usług medycznych:

 • dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.
  Art. 29. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc
  od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest
  przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest
  przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez
  okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  Klauzula informacyjna – pacjenci
  a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem
  skierowania lub zlecenia lekarza,
  b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie
  zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał
  skierowanie;
  4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację
  medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna
  przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie
  upoważnionej przez pacjenta.
 • Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem
  archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  stosuje się przepisy wy dane na podstawie art. 5 ust.2 i 2b tej ustawy.
  W przypadku komunikacyjnym aż do momentu wycofania zgody

Prawo osoby do danych osobowych:

 • Prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ich ograniczenia, prawo sprzeciwu, prawo do żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie danych w celach komunikacyjnych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa komunikacja.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
 • międzynarodowej.
Zamknij Menu